Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Türk Ticaret Kanunu kapsamında Türkiye'de Anonim ve Limited şirketler dışında her türlü şirket kuruluş serbesttir. Hisse devri yolu ile ortaklı oluşturulabilir.
Everest Danışmanlığın yabancı sermayeli şirket kuruluşu, Yabancı uyruklu şirketin Türkiye şubesi ve İrtibat bürosu kuruluşları,
Şirketlerin ana sözleşmelerinin Türk Hukuk sistemine, kuruluş amacına uygun ihtiyaçlarına, yabancı personel çalışma ve ikamet izinlerinin alınabilme koşullarına, İhracat, ithalât, mülk edinme vb. birçok kriterleri kapsayacak şekilde hazırlanması,
Şirket, şube ve irtibat bürosu kurulduktan sonra, belediye ve diğer resmi kurumlarda yapılması gereken işlemlerinin yapılması,
Şirket faaliyette bulundukça HİZMETLERİMİZ;
Yabancı personel çalıştırılmak istenmesi halinde, yabancı personel çalışma ve ikamet izinlerinin alınması, organize edilmesi, yabancı ülkesine dönünceye kadar izlenerek işlemlerin zamanında yapılması.
Yatırım danışmanlığı ve Yatırımlarda devlet destekleri konusunda danışmanlık hizmetleri,
İhracatta devlet desteklerinden yararlanabilmek için bilgilendirme ve belgelendirme hizmeti verilmesi,
İthalâtta gümrükten mal çekebilmek için ithal izinlerinin (garanti belgesi, gözetim belgesi, ithal kota izinleri vb. konularda hizmet verilmesi.
Anonim şirket kuruluşunda gerekli belgeler

• Şirket kuruluş dilekçesi: (yetkili tarafından veya vekâleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

• Vekâlet: Vekaletin aslı veya onaylı sureti

• Kuruluş bildirim formu: 3 sayfadan oluşan Kuruluş bildirim formu (5 nüsha)

• Şirket ana sözleşmesi: Tüm ortaklarca imzalanmış noter onaylı ana sözleşme (4 nüsha)

• T.C. Kimlik dökümü: Ortakların T.C. Kimlik numarası belirtilmiyor ise T.C. Kimlik dökümü

• Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 nüsha) ve vergi numarası dökümü,

• Yurt dışında ikamet eden Türk Vatandaşı için çalışma veya ikamet izni

• Yabancı ortağın tüzel kişi olması halinde, Türk konsolosluğundan onaylı şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi ve sicil özeti noter onaylı tercümesi,

• Vekâletname: Kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekaletname

• İmza beyannamesi: Şirket yetkililerinin şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi

• Banka dekontları: (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) nolu hesaba yatırıldığını gösteren Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları veya bankadan onaylı EFT makbuzu

• Oda kayıt beyannamesi: (yetkililer tarafından imzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)

• Taahhütname: (yetkililer tarafından imzalanmış olmalı)

• Kurulacak şirkete menkul kıymetlerinin sermaye olarak konulması halinde menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili makamlarca düzenlenecek Türk Konsolosluğundan onaylı tercümesi

• İkamet izni: Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni,

• Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise çalışma veya ikamet izni eklenmelidir

Tasdik zorunluluğu: Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş (Apostil şerhini içeren) veya Türk konsolosluğundan onaylı olmalıdır.

 
Ev hizmetleri çalışma izni
Çalışma İzni
Çalışma izni süre uzatma işlemleri
İşveren ve yabancı yükümlülüğü
Yabancı Çalışanların Sosyal Güvenliği
Yabacılara yasak meslekler ve görevler
Yabancı Personel Gerekli Belgeler

İrtibat bürosu işleyişi ve yasal şartları
İrtibat bürosu kuruluşu hizmetlerimiz
Muhasebe ve Defter Tutma
Kurumsal Hizmetler
Bordro Hizmetleri
Diğer Şirket İşlemleri
 
 
Montaj amaçlı ikamet izni
İkamet izin kullanımı ve kuralları
İkamet izin defterinin kayıp edilmesi
İkamet izni süre uzatımı
İkamet izin çeşitleri
İkamette kesinti
Yabancıların Türkiye'de kalış süreleri
İkamet izni için Everest Danışmanlık hizmetleri
Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmeti
KDV İadesi Hizmeti
Diğer Tasdik Hizmetleri
Vergi Planlaması
Kişisel Servet Yönetimi
 
 
Yabancıların çalışması hakkında kanun
Yabancıların çalışması hakkında Yönetmelik
Hisse Devri ile Ortaklık Yabancı Ortaklık
Yabancı sermayeli Anonim Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Kolektif Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Limited Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeye ilişkin işlemler