Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Everest Danışmanlık ile çalışmıyor olsanız dahi aramak ve sormaktan çekinmeyiniz.

Yabancı personel çalıştıracak şirketin, sahip olması veya uygulaması gereken yasal yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülüklerden birisinin olmaması halinde çalışma izin başvurusu onaylanmayabilir.
Çalışma izninin olumlu sonuçlanma olasılığının yüksek olması, yasa ve bakanlık değerlendirme kriterlerini karşılayan başarılı bir dosya hazırlanmasına bağlıdır.
Everest Danışmanlık, tüm reddedilme risklerini en aza indirebilmek için, bilgi ve belgelerde ön inceleme yaparak hazırladığı dosya ile izin onaylanma şansını en yüksek seviyeye çıkarır.

İşverenin Yükümlülükleri

• Elektronik başvuru süresi: İşveren, yabancı yurt dışı başvurusu yaptığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde çalışma izni başvurusunu elektronik sistemden yapmakla yükümlüdür.

• Elektronik başvuru dosya teslimi: İşveren, elektronik sistemde belirtilen belgeleri, başvuru tarihinden itibaren 6 iş günü içinde bakanlığa teslim etmekle yükümlüdür.

• İşe başlama şartı: Yabancı personel çalışma izni çıkış tarihinden itibaren veya
Yurt dışı başvurusu yapan yabancının kendi ülkesindeki Türk Konsolosluğundan çalışma vizesi aldıktan sonra Türkiye'ye giriş yaptığı tarihten itibaren; En geç 30 gün içinde, çalışma amaçlı ikamet izni alınarak işe başlatılması yasal zorunluluktur. Aksi halde çalışma izni geçersiz sayılır.

• Brüt asgarî ücret: Yabancı personele Bakanlık kriterlerine göre verilmesi gereken brüt ücret üzerinden sigorta edilmesi yasal zorunluluktur. Aksi halde eksik yapılan işlem geriye dönük faiz ve cezaları ile birlikte ödenir.

• Türk personel sayısı: Yabancı personel çalışma izin başvurusu öncesi ve izin belgeli çalıştığı sürece, her bir yabancı için 5 (beş) Türk çalışan olması yasal olarak zorunludur.
Türk personel sayısında 1/5 oranın altına düşülmesi halinde izin süresi uzatılmayabilir.

• Çalışma izni süre uzatma başvurusu:
Yabancı personel çalışma izni bitiş tarihinden önceki 2 ay içinde ve izin bitiş tarihinden sonraki 15 gün içinde, çalışma izin süre uzatımı başvurusunun yapılması yasal kuraldır. Aksi halde süre uzatımı yapılmaz. Başvuru İlk başvuru usulleri ile yapılabilir.

• İşverenin bildirim yükümlülüğü:

• İş başlama bildirimi: Yabancının çalışmaya başladığı tarihten itibaren işe başladığını,

• İşe başlamama bildirimi: Çalışma izninin verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde çalışmaya başlamaması halinde, bu sürenin bitiminden itibaren işe başlamadığını,

• İşten ayrılma bildirimi: Herhangi bir nedenle hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren, hizmet akdinin sona erdiğini,


En geç on beş (15) gün içerisinde işveren ve yabancı Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.
Aksi halde idarî para cezaları uygulanır

Yabancı personel yükümlülükleri


• BAŞVURU İÇİN EVRAK SUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
Çalışma izni alacak yabancı aşağıda belirtilen belgeleri sağlamakla yükümlüdür.

• Diploma:
Her yabancı çalışma izin belgesi alabilmesi için lisans diplomasını sunmakla yükümlüdür. Lisans diploması yoksa önceki mezun olduğu okullardan birinin diploması sunulmalıdır.

• İkamet izni:
Daha önce Türkiye'den ikamet izni almışsa, ikamet izninin okunaklı fotokopisi sunulmalıdır.

Önemli not: Tüm ikamet izinlerini İl Emniyet Müdürlükleri düzenler. İkamet izni başvurusu veya ikamet izninin teslim alınmasında yabancının bulunması yasal zorunluluktur. Hiçbir kişi veya kuruluş bu kuralı değiştiremez. Farklı bilgilere itibar edilmemelidir.


 
Ev hizmetleri çalışma izni
Çalışma İzni
Çalışma izni süre uzatma işlemleri
İşveren ve yabancı yükümlülüğü
Yabancı Çalışanların Sosyal Güvenliği
Yabacılara yasak meslekler ve görevler
Yabancı Personel Gerekli Belgeler

İrtibat bürosu işleyişi ve yasal şartları
İrtibat bürosu kuruluşu hizmetlerimiz
Muhasebe ve Defter Tutma
Kurumsal Hizmetler
Bordro Hizmetleri
Diğer Şirket İşlemleri
 
 
Montaj amaçlı ikamet izni
İkamet izin kullanımı ve kuralları
İkamet izin defterinin kayıp edilmesi
İkamet izni süre uzatımı
İkamet izin çeşitleri
İkamette kesinti
Yabancıların Türkiye'de kalış süreleri
İkamet izni için Everest Danışmanlık hizmetleri
Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmeti
KDV İadesi Hizmeti
Diğer Tasdik Hizmetleri
Vergi Planlaması
Kişisel Servet Yönetimi
 
 
Yabancıların çalışması hakkında kanun
Yabancıların çalışması hakkında Yönetmelik
Hisse Devri ile Ortaklık Yabancı Ortaklık
Yabancı sermayeli Anonim Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Kolektif Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Limited Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeye ilişkin işlemler