Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

• YABANCI UYRUKLU ŞİRKETLERİN İRTİBAT BÜROLARI:
Amaç: Ticarî faaliyet dışında haberleşme, ağırlama, irtibat sağlama, yatırım yapılacak ülkede pazar araştırmasının yapılması, yatırım yapılacak ülkedeki iş olanaklarının yakından takip etmek ve bu konuda merkez firmaya bilgi vermek gibi sosyal, kültürel ve iktisâdi amaçlarla yurtdışındaki yerleşik kişi ve kuruluşlar tarafından açılan bürolardır "İrtibat" bürolarının, yabancı sermaye mevzuatına göre ticari faaliyette bulunmaları yasak olduğundan bu büroların iktisadi yapıları yakından takip edilmektedir.

• İRTİBAT BÜROSU AÇMA ŞARTLARI:

İrtibat Bürosu açma izni: Ekonomi Bakanlığını Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, Türkiye'de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye ve izin süresini uzatmaya yetkilidir.
Türkiye'de irtibat bürosu açılabilmesi için gerekli şartlar:

• Şirket Statüsünde olmak: Türkiye'de irtibat bürosu açmak isteyen şahısların yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş olması ve kurulan tüzel kişiliğin şirket statüsüne sahip olması gerekmektedir.

• Ticarî faaliyette bulunmamak: Türkiye'de açılacak irtibat bürosunun Türkiye'de ticari faaliyette bulunmaması gerekmektedir

• İRTİBAT BÜROLARI AÇILMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

• Başvuru formu (EK-6),

• İrtibat bürosu tarafından yürütülecek işlerin kapsamını ve büronun ticari faaliyet yürütmeyeceğine ilişkin taahhüdü içeren beyanname (EK-7) ve beyannameyi imzalayan yabancı şirket yetkilisinin imza yetkisini gösterir belge,

• Yabancı şirkete ait ve ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş Faaliyet Belgesi,

• Yabancı şirket hakkında hazırlanmış Faaliyet Raporu veya bilanço ve gelir tablosu,

• İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle görevli olarak atanan kişiye/kişilere verilecek yetki belgesi,

• İrtibat bürosunun kuruluş işlemlerinin başka bir kimse aracılığı ile yürütülmesi durumunda vekâletname.

• Başvuru belgelerinin ve irtibat bürosunun faaliyet süresi boyunca Genel Müdürlüğe sunulan belgelerin aslının ibraz edilmesi halinde, belgenin bir örneği Genel Müdürlük tarafından onaylanarak aslı başvuru sahibine iade edilir.

• Everest Danışmanlığın İRTİBAT BÜROSU HİZMETLERİ

• Başvuru dosyası hazırlanması: Everest Danışmanlık Yabancı uyruklu şirkette gerekli bilgi ve belgeleri teslim aldıktan sonra, yasal şartlara uyumluluk kontrolünü yapar, uygunsa başvuru dosyasını hazırlar.

• Kuruluş izni alınması: Ekonomi Bakanlığı'ndan İrtibat bürosu kuruluş iznini alır.

• Vergi Dairesine kayıt: İrtibat Bürosunu vergi dairesine kayıt ettirir.

• Vergi Mükellefi Olmaları: Vergi dairesinden kimlik numarası alınması ve irtibat bürosu için gelir vergisi (stopaj) yönünden mükellefiyet tesis edilmesi gereklidir. Personel ücreti, işyeri kirası ve demirbaşları vb. ödemelere dayanan vergileri muhtasar beyanname ile ödemeleri için gerekli bilgilendirmeyi yapar.

• Tüzel Kişiler İçin Sicil Formu: Tüzel Kişiler İçin Sicil Formu doldurur, vergi dairesine teslim eder. Bir örneğinin en geç 1 ay içinde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne gönderir.

• Kira kontratı: İrtibat bürosunun kira kontratını ilgili kuruma teslim eder.

• Adres değişikliği: Everest Danışmanlık İrtibat bürosunda adres değişikliği olması durumunda, yeni adreslerinin en geç 1 ay içinde ilgili kuruma bildirilmesi yükümlülüğü hakkında bilgilendirir. Yapılan değişiklik evrakını teslim eder.

• İrtibat bürosunun giderleri: İrtibat bürosunun geçmiş yıl harcamalarının yurt dışından, irtibat bürosu hesabına gönderilen dövizlerle karşılandığı Banka dekontları ile belgelenmelidir.

• Yıllık faaliyet raporu: İrtibat büroları, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, Bilgi Formu doldurarak İlgili kuruma Müsteşarlığa vermekle yükümlüdürler. Everest Danışmanlık bu işlem için zamanında hatırlatma yapar, İrtibat bürosu yetkililerinin hazırladığı faaliyet raporunu ilgili kuruma teslim eder.

 
Ev hizmetleri çalışma izni
Çalışma İzni
Çalışma izni süre uzatma işlemleri
İşveren ve yabancı yükümlülüğü
Yabancı Çalışanların Sosyal Güvenliği
Yabacılara yasak meslekler ve görevler
Yabancı Personel Gerekli Belgeler

İrtibat bürosu işleyişi ve yasal şartları
İrtibat bürosu kuruluşu hizmetlerimiz
Muhasebe ve Defter Tutma
Kurumsal Hizmetler
Bordro Hizmetleri
Diğer Şirket İşlemleri
 
 
Montaj amaçlı ikamet izni
İkamet izin kullanımı ve kuralları
İkamet izin defterinin kayıp edilmesi
İkamet izni süre uzatımı
İkamet izin çeşitleri
İkamette kesinti
Yabancıların Türkiye'de kalış süreleri
İkamet izni için Everest Danışmanlık hizmetleri
Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmeti
KDV İadesi Hizmeti
Diğer Tasdik Hizmetleri
Vergi Planlaması
Kişisel Servet Yönetimi
 
 
Yabancıların çalışması hakkında kanun
Yabancıların çalışması hakkında Yönetmelik
Hisse Devri ile Ortaklık Yabancı Ortaklık
Yabancı sermayeli Anonim Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Kolektif Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Limited Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeye ilişkin işlemler