Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Yasal dayanak: 5683 sayılı Yabancıların Türkiye`de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun'un 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; iş tutmak maksadıyla Türkiye'ye gelen yabancılar, geldikleri tarihten itibaren bir ay zarfında ve her hâlükârda çalışmaya başlamazdan evvel ikamet tezkeresi almakla yükümlüdürler.
Önemli not: Tüm ikamet izinlerini İl Emniyet Müdürlükleri düzenler. İkamet izni başvurusu vekaletle yapılabilir. İkamet izin belgesinin teslimi Emniyet müdürlüğünce sadece yabancının kendisine imza karşılığı yapılır. Bu yasal zorunluluktur.
Hiçbir kişi veya kuruluş bu kuralı değiştiremez, farklı bilgilere itibar edilmemelidir.

Everest Danışmanlık ile çalışmıyor olsanız dahi Everest Danışmanlığı aramak ve sormaktan çekinmeyiniz.

• Süre uzatma zorunluluğu: Türkiye'de ikamet tezkerelerini yenilemek veya süresini uzatmak isteyen yabancılar bu tezkerede yazılı sürenin sona ermesinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Emniyet makamlarına bizzat veya bilvasıta müracaat ederek yenisini almaya veya süresini uzattırmakla ya yükümlüdürler.

• Süre uzatma sayısı: Süresi biten ikamet tezkereleri üzerinde en fazla dört defa uzatma işlemi yapılabilir.

• Aynı ikamet tezkeresinin kullanımı: Yabancının konumu değişmiş olsa dahi (adres, iş, statü, medenî hal ve ikamet tezkeresini aldığı ilden başka bir ile nakil v.b. durumlardaki değişiklikler) kendisine ikamet izni verilecek ise uzatmanın aynı tezkere üzerinde yapılması gerekmektedir.

İkamet tezkeresi almış olup da süresini uzatacak yabancılar:

Bu yabancıların tezkere süresinin bitiminden itibaren izinlerini on beş gün içerisinde uzatabilme hakları mevcuttur.
Türkiye'de ikamet tezkeresi alan ve ikametinin sona ermesinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Türkiye'den çıkış yapan yabancılardan kat'i suretle cezalı ikamet harcı ve defter bedeli alınmamaktadır.
Bu nedenle ilgililerin fazladan ceza ödememeleri için zamanında başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İkamet tezkeresi süresi

• Yasal dayanak: İkamet tezkerelerinin dört defaya kadar temdit edilmesi, 5683 Sayılı Kanunun 4360 Sayılı Kanunla Değişik 9'uncu maddesinin bir gereğidir.

• İkamet tezkeresi süresi: İkamet tezkerelerinin süresi beş seneliktir. Karşılıklılık ilkesi uyarınca bu süre, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı tarafından, daha uzun veya daha kısa olarak tespit edilebilir.

• Defter süresini uzatma: Süresi biten ikamet tezkeresi üzerinde en fazla dört defa uzatma işlemi yapılabilir.

• Defter üzerinde süre kaydı: Daha önceden hangi amaçla alınmış olursa olsun, dört defa uzatma hakkı dolmamış ise aynı tezkere üzerinden temdit işlemi yapılır.

 
Ev hizmetleri çalışma izni
Çalışma İzni
Çalışma izni süre uzatma işlemleri
İşveren ve yabancı yükümlülüğü
Yabancı Çalışanların Sosyal Güvenliği
Yabacılara yasak meslekler ve görevler
Yabancı Personel Gerekli Belgeler

İrtibat bürosu işleyişi ve yasal şartları
İrtibat bürosu kuruluşu hizmetlerimiz
Muhasebe ve Defter Tutma
Kurumsal Hizmetler
Bordro Hizmetleri
Diğer Şirket İşlemleri
 
 
Montaj amaçlı ikamet izni
İkamet izin kullanımı ve kuralları
İkamet izin defterinin kayıp edilmesi
İkamet izni süre uzatımı
İkamet izin çeşitleri
İkamette kesinti
Yabancıların Türkiye'de kalış süreleri
İkamet izni için Everest Danışmanlık hizmetleri
Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmeti
KDV İadesi Hizmeti
Diğer Tasdik Hizmetleri
Vergi Planlaması
Kişisel Servet Yönetimi
 
 
Yabancıların çalışması hakkında kanun
Yabancıların çalışması hakkında Yönetmelik
Hisse Devri ile Ortaklık Yabancı Ortaklık
Yabancı sermayeli Anonim Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Kolektif Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Limited Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeye ilişkin işlemler