Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Yabancı Personel Çalışma İzni

Everest Danışmanlık, yabancı personel çalışma izinleri yasa ve uygulama kurallarını çok iyi bilen güçlü uzman kadrosuna sahiptir.
Çalışma izninin olumlu sonuçlanma olasılığının yüksek olması;
Güçlü bir takım çalışması ile plânlama yapılmasına, doğru ve etkili değerlendirme ile yasa hükümlerini karşılayan başarılı bir dosya hazırlanmasına bağlıdır.
Everest Danışmanlıkta ekip çalışması ile etkili bir analiz ve plânlama yaparak, yasa hükümlerini karşılayan başarılı bir dosya hazırlanmasını sağlayan uzman personel hizmet verir.
Everest Danışmanlık tüm reddedilme risklerini en aza indirebilmek için bilgi ve belgelerinize dayanarak yapılan ön inceleme sonunda, pozitif veya negatif olasılıklar konusunda firmanızı bilgilendirir.

GARANTİ VERİLMESİ:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dosya inceleme ve değerlendirme kriterleri aşağıdadır.
Başvuru dosyasının bakanlık uzmanlarınca değerlendirmesi sonuçlanmadığı müddetçe, hiçbir otorite ya da şahıs başvurunun olumlu sonuçlanması konusunda garanti veremez.

Everest Danışmanlık, izin alınma şansı düşük olan başvuruların yapılmasını önermez.

ÖNEMLİ UYARI:

Türkiye'de ikamet izinleri başvurusu ilgili Emniyet Müdürlüğü kabul etmesi halinde vekaletle yapılabilir. Ancak onaylanan ikamet tezkeresinin teslimi, sadece Yabancı personelin bizzat kendisine imza karşılığı teslim edilmesi yasal kuraldır. Bunun aksini ifade edenlere itibar etmeyiniz.

Bakanlıkça incelenen başlıca kriterler:

• İş piyasasındaki durum,
• Çalışma hayatındaki gelişmeler,
• İstihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktür,
• Yabancının yerini doldurabilecek aynı niteliğe sahip Türk personelin bulunmaması,
• Yabancı personelin mensup olduğu ülke,
• Yabancı personelin uzmanlık alanı, nitelik ve yetkinlikleri,
• Yabancının eğitim durumu,
• İşin özel niteliğini gösterir bilgiler,
• Çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı vb konularda,

Bakanlık uzmanlarınca değerlendirilerek karar verilir. Dikkate alır.

Bakanlık izin değerlendirme kriterleri:

4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 13 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA BELİRLENEN VE 2/8/2010 TARİHİNDE UYGULANMAYA BAŞLANILAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİN TALEPLERİNE İLİŞKİN OLARAK BAŞVURU SAHİBİ İŞYERLERİNİN VE YABANCILARIN KARŞILAMASI ZORUNLU OLAN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:


1. Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır.

2. İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

3. Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2 nci madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1 inci ve 2 nci maddeler uygulanmayacaktır.

4. İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL'den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

5. İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;

a. Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,

b. Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,

c. Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, müzisyen ve sahne sanatçısı unvanlarında çalışacak yabancılar için asgari ücretin 3 katı,

d. Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.

e. Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı.


 
Ev hizmetleri çalışma izni
Çalışma İzni
Çalışma izni süre uzatma işlemleri
İşveren ve yabancı yükümlülüğü
Yabancı Çalışanların Sosyal Güvenliği
Yabacılara yasak meslekler ve görevler
Yabancı Personel Gerekli Belgeler

İrtibat bürosu işleyişi ve yasal şartları
İrtibat bürosu kuruluşu hizmetlerimiz
Muhasebe ve Defter Tutma
Kurumsal Hizmetler
Bordro Hizmetleri
Diğer Şirket İşlemleri
 
 
Montaj amaçlı ikamet izni
İkamet izin kullanımı ve kuralları
İkamet izin defterinin kayıp edilmesi
İkamet izni süre uzatımı
İkamet izin çeşitleri
İkamette kesinti
Yabancıların Türkiye'de kalış süreleri
İkamet izni için Everest Danışmanlık hizmetleri
Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmeti
KDV İadesi Hizmeti
Diğer Tasdik Hizmetleri
Vergi Planlaması
Kişisel Servet Yönetimi
 
 
Yabancıların çalışması hakkında kanun
Yabancıların çalışması hakkında Yönetmelik
Hisse Devri ile Ortaklık Yabancı Ortaklık
Yabancı sermayeli Anonim Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Kolektif Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Limited Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeye ilişkin işlemler