Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

• ÇALIŞMA İZNİ SÜRE UZATMA İŞLEMLERİ

Çalışma izni süre uzatma işlemleri

Everest Danışmanlık ile çalışmıyor olsanız dahi aramak ve sormaktan çekinmeyiniz.

Yabancı personel çalıştıracak şirketin, sahip olması veya uygulaması gereken yasal yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülüklerden birisinin olmaması halinde çalışma izin başvurusu onaylanmayabilir.
Çalışma izninin olumlu sonuçlanma olasılığının yüksek olması, yasa ve bakanlık değerlendirme kriterlerini karşılayan başarılı bir dosya hazırlanmasına bağlıdır.
Everest Danışmanlık, tüm reddedilme risklerini en aza indirebilmek için, bilgi ve belgelerde ön inceleme yaparak hazırladığı dosya ile izin onaylanma şansını en yüksek seviyeye çıkarır.

Yabancı Personel Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

Başvuru süresi: Süresi sona ermiş bir çalışma izninin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç onbeş (15) gün içinde uzatma başvurusunda bulunulması gerekir. Bu süreden sonra yapılan uzatma başvuruları, ilk defa başvuru yapan yabancılara uygulanan esaslara tabidir.
Başvuru süresi: Çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki (2) aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden de uzatma başvurusunda bulunulabilir.
Çalışma izninin uzatılması halinde, uzatılan çalışma izninin başlangıç tarihi, süresi biten çalışma izninin sona erdiği tarihtir.
Çalışma izni uzatma başvurusu bulunan yabancılar, çalışma izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren kırk beş (45) günü geçmemek ve yaptığı işin mahiyeti değişmemek kaydıyla aynı işyeri ve meslekte çalışmaya devam edebilir.
Bu süre içerisindeki çalışma kanunî çalışma olarak kabul edilir ve yabancının, ilgili mercilerin ve işverenin yükümlülükleri aynı şekilde devam eder.

Çalışma İzin Süreleri

Bir yıllık kanunî çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla iki yıl daha uzatılabilir.
Üç yıllık kanunî çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla üç yıl daha uzatılabilir.

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla iki yıl daha uzatılabilir.
Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla üç yıl daha uzatılabilir.

İzin verilme ve Uzatılmasında Değerlendirme

Bakanlık çalışma izni ve izin uzatma başvurularının değerlendirilmesinde;
Yabancının belirli bir işyeri ya da işletmede ve belirli bir meslekte, yalnız bu işe münhasır kalmak kaydıyla iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktür değişikliklerini dikkate alır.
Başvurulan iş için ülke içinde dört haftalık süre içerisinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip kişinin bulunup bulunmadığı Türkiye İş Kurumu kayıtlarından kontrol edilir.
Bakanlık, ülke içinden istihdam yerine yabancı istihdamını haklı kılacak gerekçeleri değerlendirirken, işin özel niteliğini gösterir bilgiler ile yabancının eğitim durumu, çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı ve bu niteliklere uygun ücret düzeyi ile istihdam durumunu da dikkate alır.


 
Ev hizmetleri çalışma izni
Çalışma İzni
Çalışma izni süre uzatma işlemleri
İşveren ve yabancı yükümlülüğü
Yabancı Çalışanların Sosyal Güvenliği
Yabacılara yasak meslekler ve görevler
Yabancı Personel Gerekli Belgeler

İrtibat bürosu işleyişi ve yasal şartları
İrtibat bürosu kuruluşu hizmetlerimiz
Muhasebe ve Defter Tutma
Kurumsal Hizmetler
Bordro Hizmetleri
Diğer Şirket İşlemleri
 
 
Montaj amaçlı ikamet izni
İkamet izin kullanımı ve kuralları
İkamet izin defterinin kayıp edilmesi
İkamet izni süre uzatımı
İkamet izin çeşitleri
İkamette kesinti
Yabancıların Türkiye'de kalış süreleri
İkamet izni için Everest Danışmanlık hizmetleri
Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmeti
KDV İadesi Hizmeti
Diğer Tasdik Hizmetleri
Vergi Planlaması
Kişisel Servet Yönetimi
 
 
Yabancıların çalışması hakkında kanun
Yabancıların çalışması hakkında Yönetmelik
Hisse Devri ile Ortaklık Yabancı Ortaklık
Yabancı sermayeli Anonim Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Kolektif Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Limited Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeye ilişkin işlemler